Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Druhy programů CŽV na UP

Přehled seznamuje s druhy programů, které Univerzita Palackého v Olomouci nabízí zájemcům o celoživotní a další vzdělávání:

  1. Programy vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu
  2. Programy specializačního vzdělávání
  3. Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
  4. Programy dalšího vzdělávání
  5. Programy zájmového vzdělávání
  6. Programy rekvalifikačního vzdělávání
  7. Tematické vzdělávání
  8. Univerzita třetího věku
  9. Mezinárodně uznávané kurzy

 

PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Vzděláváním realizovaným prostřednictvím akreditovaných studijních programů se rozumí takové formy vzdělávání, které uchazeč získá studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia. Studijní program podléhá akreditaci udělené příslušným ministerstvem podle zaměření a obsahu vzdělávání v jednotlivých studijních oborech.

 

PROGRAMY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Specializační vzdělávání (dále jen SV) je jednou z forem celoživotního vzdělávání vedoucí k prohloubení kvalifikace, a to zejména zdravotnického pracovníka. Tato forma SV je ukotvena v zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a také v zákonu č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

SV se uskutečňuje jako specializovaná způsobilost k výkonu povolání, a to buď formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích v rozsahu, který odpovídá stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00), nebo formou rozvolněné přípravy v nižším rozsahu než týdenní pracovní doba (v úvazku nižším než 1,00). Celková délka, úroveň a kvalita vzdělávání však nesmí být nižší než v přípravě ve formě celodenní průpravy.

V současnosti SV realizují akreditovaná zařízení, která získala od Ministerstva zdravotnictví oprávnění. Obory specializačního vzdělávání jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. V rámci UP se SV týká Lékařské fakulty, která programy SV nabízí v oborech zveřejněných na webových stránkách fakulty. Na základě úspěšného ukončení SV, tzn. po úspěšném složení atestační zkoušky, získá absolvent specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání.

 

PROGRAMY KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (ROZŠIŘUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ)

Tyto programy jsou takové formy vzdělávání, které nabízejí programy k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o studium si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého vystudovaného oboru. Absolventi studiem získají rozšiřující či doplňující způsobilost vykonávat zejména přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, popř. způsobilost vyučovat jiné předměty.

V našem případě jde zejména o Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultu UP, která rozšiřující a doplňující programy nabízí, a to v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérnímu systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejňuje je na svých webových stránkách.

 

PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jde o formu dalšího vzdělávání, která přispívá k rozvoji koncepce celoživotního učení a ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce. Programy jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání zaměstnanců UP.

Cílem této formy vzdělávání je zajištění a vybudování flexibilního a potřebného systému vzdělávání, který by odpovídal požadavkům kladeným na typové pozice jednotlivých zaměstnanců UP.

Tato forma vzdělávání vede k systematickému zdokonalování se, k doplňování osobního znalostního potenciálu i k možnosti získat průběžné pracovní kompetence či schopnosti k jejich zlepšování.

Koncept dalšího vzdělávání zaměstnanců UP je rozdělen na dílčí oblasti tak, aby zajišťovaly kompletní potřeby cílové skupiny, tzn. kompletní potřeby zaměstnanců UP. Kurzy navržené do konkrétních dílčích oblastí jsou koncipovány s ohledem na aktuální a skutečné potřeby cílové skupiny. Vedou ke zvýšení odborných i obecných (tj. mezi různými pracovními odvětvími přenositelné a využitelné) znalostí a dovedností.

Cílovou skupinu představují zaměstnanci UP. Tvoří ji akademičtí pracovníci (dále jen AP), technicko-hospodářští pracovníci (dále jen THP) a ostatní zaměstnanci UP. Další cílovou skupinou zařazenou k této formě vzdělávání tvoří studenti doktorských studijních programů, kteří se aktivně podílejí na chodu jednotlivých kateder a ústavů.

POPISY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ UP

Podrobnosti pro zařazování zaměstnanců do jednotlivých skupin dle pracovních činností jsou uvedeny ve Vnitřním mzdovém předpisu UP (dále jen „VMP“). Zde uvádíme jen stručnou klasifikaci.

I. Akademičtí pracovníci:

a) lektor, asistent;
b) asistent, odborný asistent;
c) odborný asistent;
d) docent;
e) profesor.

II. Vědečtí pracovníci:

a) vědecký asistent;
b) vědecký pracovník;
c) samostatný vědecký pracovník I;
d) samostatný vědecký pracovník II;
e) vedoucí vědecký pracovník.

III. Technicko-hospodářští pracovníci:

a) odborní pracovníci pro vědu a vývoj – asistent pro vědu, výzkum a vývoj, administrátor projektu, laborant, technik, projektový manažer, koordinátor projektu;
b) vedoucí technicko-hospodářští pracovníci v oblasti provozu, správy, ekonomiky, personalistiky a mezd;
c) vedoucí technicko-hospodářští pracovníci v oblasti studia, vzdělávání, vnějších vztahů a vědy a výzkumu;
d) vedoucí technicko-hospodářští pracovníci v oblasti knihovnictví, informačních technologií a polygrafie;
e) vedoucí obchodně provozní pracovníci;
f) technicko-hospodářští pracovníci v oblasti provozu, správy, ekonomiky, personalistiky a mezd;
g) technicko-hospodářští pracovníci v oblasti studia, vzdělávání, vnějších vztahů a vědy a výzkumu;
h) technicko-hospodářští pracovníci v oblasti knihovnictví, informačních technologií a polygrafie;
i) technicko-hospodářští pracovníci v oblasti kolejí a menz.

 

PROGRAMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tyto programy vedou ke zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání.

Kurzy spadající do oblasti zájmového vzdělávání a nabízené prostřednictvím jednotlivých fakult a součástí UP dávají možnost zaměstnancům, studentům UP i široké veřejnosti smysluplně trávit volný čas. Jsou založeny na dobrovolnosti a umožňují výukové, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity účastníkům, a to neformálním způsobem. Takové aktivity směřují k uspokojování osobních zájmů jedince, k rozvoji jeho osobnosti i k celkovému zlepšení kvality života jedince.

Oblast zájmového vzdělávání umožňuje vyrovnávat jednostrannost převažujícího profesního rozvoje a působí jako harmonizační prvek. Jednotlivé kurzy pomáhají dotvářet hodnotovou orientaci jedince, a proto jsou považovány za nezbytný doplněk vzdělávání kvalifikačního. Vedou rovněž k posílení vzájemných vazeb mezi lidmi na pracovištích i v každodenním životě.

Šíří a pestrostí nabídky patří tyto kurzy mezi oblíbené a preferované oblasti vzdělávání.

 

PROGRAMY REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Programy rekvalifikačního vzdělávání neboli rekvalifikace umožňují fyzickým osobám získat novou kvalifikaci, a to zájemcům, kteří hledají či mění zaměstnání nebo si chtějí rozšířit stávající kvalifikaci k udržení zaměstnání současného. Rekvalifikace vycházejí z potřeby dalšího profesního vzdělávání podle § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu.

Uchazeč, který žádá o zařazení do rekvalifikace, musí mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady a musí být zdravotně způsobilý pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na níž se rekvalifikuje.

Rekvalifikační programy může realizovat pouze akreditované vzdělávací zařízení, jež má akreditované vzdělávací programy.

 

TEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FORMĚ SEMINÁŘE, ODBORNÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU, PŘEDNÁŠKY APOD.

Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti.

Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku (dále U3V) připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem informálního vzdělávání jako jsou ucelené vzdělávací programy (1−3leté), až přes kurzy inovační povahy v oblasti nových technologií, konverzační jazykové kurzy, aktivity na podporu fyzické a psychické kondice, animační a aktivizační aktivity a programy rozvíjející individuálně řízené učení ve vyšším věku.

U3V při UP zajišťuje vzdělávání seniorů z Olomouce a nejbližšího okolí, rovněž z Valašského Meziříčí a Uherského Hradiště. V souladu s vysokoškolským způsobem studia jsou základními organizačními formami využívanými při výuce přednášky, semináře, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé fakulty a součásti UP. Vyučujícími jsou akademičtí pracovníci z UP i odborníci z praxe. Administrativu zajišťuje ODV, respektive přímo Referát U3V. Studium však absolventům neposkytuje žádnou kvalifikaci ani vysokoškolské vzdělání či akademický titul. Absolventi po úspěšném ukončení programu či kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

 

MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ KURZY

Mezinárodně uznávané kurzy jsou realizovány se zaměřením na zvýšení odbornosti podle § 60a zákona o vysokých školách. Na Univerzitě Palackého mohou být uskutečňovány v českém jazyce, případně v cizích jazycích, prezenční nebo distanční formě nebo jejich kombinaci.

Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat