Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Cílovou skupinou kurzu jsou psychologové (školní psychologové, psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách, neziskových službách, poradenských službách, dětských domovech, střediscích výchovné péče apod.) a adiktologové. Kurz je zaměřený na edukaci v problematice rizikového chování v oblasti užívání digitálních technologií. Poskytne zaškolení ve screeningových metodách, které mapují nezdravé užívání internetu, sociálních sítí a hraní digitálních her. Účastníkům budou tyto metody poskytnuty k dispozici pro užívání v jejich praxích a současně jim budou předány metodické postupy, jak s těmito obtížemi dále pracovat. Kurz vznikl v rámci projektu: Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí. Číslo projektu: Z21.007 Projekt je podpořen Nadací Sirius. Bližší informace je možné nalézt na https://persona.upol.cz/tvorba-metodickych-postupu-pro-praci-s-dospivajicimi-ohrozenymi-problemovym-a-zavislostnim-uzivanim-internetu-digitalnich-her-a-socialnich-siti/
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuální problematikou nezdravého užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dospívajících. Bude objasněno základní teoretické pojetí vymezených oblastí rizikového chování a jejich specifika. Účastník kurzu se bude orientovat v tom, co je běžné užívání těchto technologií a co je již rizikové nebo závislostní chování. Na teoretickou část bude navazovat část praktická, v rámci níž budou účastníci seznámeni s praktickými nástroji pro screeningovou diagnostiku této oblasti. Budou prakticky představeny metody včetně jejich administrace a vyhodnocení. Součástí kurzu bude seznámení s metodickými postupy pro intervenci výše uvedeného rizikového a závislostního chování založeného na evidence-based zjištěních se zaměřením na aplikaci v poradenské práci s dospívajícími.
Required prerequisites:
kurz pro psychology a adiktology
Graduate’s profile:
Absolvent vzdělávacího kurzu: (1) získá vybrané znalosti z online oblasti, na základě čehož bude schopný rozlišit co je běžné, rizikové a závislostní chování; (2) bude se orientovat v problematice netolismu, gamingu, projevů, rizik a dopadů vybraných nelátkových závislostí (se zaměřením na internet, sociální sítě, digitální hry) zejména u skupiny dospívajících; (3) bude zaškolen do používání diagnostických metod (IDS9-SF, DHDH, IGDS9-SF, GDT, BSMAS) pro včasnou diagnostiku uvedené problematiky; (4) Získá přístup do softwarové platformy obsahující elektronické verze výše zmíněných dotazníků (IDS9-SF, DHDH, IGDS9-SF, GDT, BSMAS); (5) obdrží monografii k dané problematice, která bude obsahovat základní teoretické vymezení, intervenční postupy a údaje k poskytnutým metodám ; (6) získá znalosti v oblasti evidence-based intervencí a bude se orientovat v tom, jaké jsou možné přístupy při poradenském kontaktu v případě obtíží v dané problematice.
Programme guarantor:
Suchá Jaroslava, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info