Druhy programů CŽV na UP

  1. Programy vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu
  2. Programy specializačního vzdělávání
  3. Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
  4. Programy dalšího vzdělávání
  5. Programy zájmového vzdělávání
  6. Programy rekvalifikačního vzdělávání
  7. Tematické vzdělávání
  8. Univerzita třetího věku
  9. Mezinárodně uznávané kurzy
  10. Programy celoživotního vzdělávání opatřené mikrocertifikátem

 

PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Vzděláváním realizovaným prostřednictvím akreditovaných studijních programů se rozumí takové formy vzdělávání, které uchazeč získá studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia. Studijní program podléhá akreditaci udělené příslušným ministerstvem nebo schválené Radou pro vnitřní hodnocení podle zaměření a obsahu vzdělávání v jednotlivých studijních oborech.

 

PROGRAMY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Specializační vzdělávání (dále jen SV) je jednou z forem celoživotního vzdělávání vedoucí k prohloubení kvalifikace, a to zejména zdravotnického pracovníka. Tato forma SV je ukotvena v zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a také v zákonu č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

 

PROGRAMY KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (ROZŠIŘUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ)

Tyto programy jsou takové formy vzdělávání, které nabízejí programy k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o studium si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého vystudovaného oboru. Absolventi studiem získají rozšiřující či doplňující způsobilost vykonávat zejména přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, popř. způsobilost vyučovat jiné předměty.

 

PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jde o formu dalšího vzdělávání, která přispívá k rozvoji koncepce celoživotního učení a ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce. Programy jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání zaměstnanců UP.

Cílem této formy vzdělávání je zajištění a vybudování flexibilního a potřebného systému vzdělávání, který by odpovídal požadavkům kladeným na typové pozice jednotlivých zaměstnanců UP.

Tato forma vzdělávání vede k systematickému zdokonalování se, k doplňování osobního znalostního potenciálu i k možnosti získat průběžné pracovní kompetence či schopnosti k jejich zlepšování.

 

PROGRAMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tyto programy vedou ke zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání.

-Programy spadající do oblasti zájmového vzdělávání a nabízené prostřednictvím jednotlivých fakult a součástí UP dávají možnost zaměstnancům, studentům UP i široké veřejnosti smysluplně trávit volný čas. Jsou založeny na dobrovolnosti a umožňují výukové, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity účastníkům, a to neformálním způsobem. Takové aktivity směřují k uspokojování osobních zájmů jedince, k rozvoji jeho osobnosti i k celkovému zlepšení kvality života jedince.

Oblast zájmového vzdělávání umožňuje vyrovnávat jednostrannost převažujícího profesního rozvoje a působí jako harmonizační prvek. Jednotlivé programy pomáhají dotvářet hodnotovou orientaci jedince, a proto jsou považovány za nezbytný doplněk vzdělávání kvalifikačního. Vedou rovněž k posílení vzájemných vazeb mezi lidmi na pracovištích i v každodenním životě.

Šíří a pestrostí nabídky patří tyto programy mezi oblíbené a preferované oblasti vzdělávání.

 

PROGRAMY REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Programy rekvalifikačního vzdělávání neboli rekvalifikace umožňují fyzickým osobám získat novou kvalifikaci, a to zájemcům, kteří hledají či mění zaměstnání nebo si chtějí rozšířit stávající kvalifikaci k udržení zaměstnání současného.

 

TEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FORMĚ SEMINÁŘE, ODBORNÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU, PŘEDNÁŠKY APOD.

Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti.

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku (dále U3V) připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem informálního vzdělávání jako jsou ucelené vzdělávací programy (1−3leté), až přes kurzy inovační povahy v oblasti nových technologií, konverzační jazykové kurzy, aktivity na podporu fyzické a psychické kondice, animační a aktivizační aktivity a programy rozvíjející individuálně řízené učení ve vyšším věku.

U3V při UP zajišťuje vzdělávání seniorů z Olomouce a nejbližšího okolí, rovněž z Valašského Meziříčí a Uherského Hradiště. V souladu s vysokoškolským způsobem studia jsou základními organizačními formami využívanými při výuce přednášky, semináře, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé fakulty a součásti UP. Vyučujícími jsou akademičtí pracovníci z UP i odborníci z praxe. Administrativu zajišťuje ODV, respektive přímo Referát U3V. Studium však absolventům neposkytuje žádnou kvalifikaci ani vysokoškolské vzdělání či akademický titul. Absolventi po úspěšném ukončení programu či kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

 

MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ KURZY

Mezinárodně uznávané kurzy jsou realizovány se zaměřením na zvýšení odbornosti podle § 60a zákona o vysokých školách. Na Univerzitě Palackého mohou být uskutečňovány v českém jazyce, případně v cizích jazycích, prezenční nebo distanční formě nebo jejich kombinaci.

 

PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OPATŘENÉ MIKROCERTIFIKÁTEM

Programy celoživotního vzdělávání opatřené mikrocertifikátem (dále jen mikrocertifikáty) představují zcela nový způsob pro rozšíření znalostí a posílení kompetencí. Mikrocertifikát by měl umožnit lépe reagovat na požadavky trhu práce a účastníkům rozšířit vzdělání, které je na vysoce odborné úrovni a založené na ověřitelné kvalitě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací