Mikrocertifikáty a MUK

Program celoživotního vzdělávání opatřený mikrocertifikátem na Univerzitě Palackého v Olomouci

Programy celoživotního vzdělávání opatřené mikrocertifikátem (dále jen mikrocertifikáty) představují zcela nový způsob pro rozšíření znalostí a posílení kompetencí. Mikrocertifikát by měl umožnit lépe reagovat na požadavky trhu práce a účastníkům rozšířit vzdělání, které je na vysoce odborné úrovni a založené na ověřitelné kvalitě. Mikrocertifikáty na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen UP) se opírají o výsledné metodiky zpracované v rámci Národního plánu obnovy. Každý mikrocertifikát na UP je schvalován Koordinační radou pro celoživotní vzdělávání, která garantuje potřebnou kvalitu. Mikrocertifikáty na UP v sobě odráží koncept kreditového systému ECTS a Evropský rámec kvalifikací EQF. Všechny mikrocertifikáty na UP jsou s vazbou na studijní plán v IS/STAG.
Realizátory mikrocertifikátu na UP jsou jednotlivé fakulty nebo součásti UP, které na svých stránkách uvádí bližší informace. Přihlášení je možné prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání.

Dokladem o absolvování mikrocertifikátu je Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání opatřeného mikrocertifikátem.

Bližší informace pro zaměstnance UP, kteří chtějí vytvořit mirkrocertifikát, jsou dostupné na tomto odkazu.

 

Mezinárodně uznávaný kurz

Mezinárodně uznávané kurzy (dále jen MUK) jsou realizovány se zaměřením na zvýšení odbornosti podle § 60a zákona o vysokých školách a jsou určené studentům či absolventům vysoké školy. Účastníci MUK nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. Na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále je UP) mohou být MUK uskutečňovány v českém jazyce, případně v cizích jazycích, prezenční nebo distanční formě nebo jejich kombinaci.
Realizátory MUK na UP jsou jednotlivé fakulty nebo součásti UP, které na svých stránkách mohou uvést bližší informace. Přihlášení je možné prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání.

Dokladem o absolvování MUK je Osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu. Úspěšným absolventům může být udělen mezinárodně uznávaný titul.

Bližší informace pro zaměstnance UP, kteří chtějí vytvořit MUK, jsou dostupné na tomto odkazu.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací