Celoživotní vzdělávání na UP

Tato část portálu popisuje zaměření celoživotního vzdělávání (CŽV) na jednotlivých fakultách Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a poskytuje odkazy na jejich oficiální webové stránky.

Celoživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a je již tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity Palackého v Olomouci.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého (dále CMTF UP) nabízí programy teologie v celoživotní formě.

Bližší informace o nabízených programech a kurzech jsou uveřejněny na oficiálních stránkách CMTF UP v Olomouci.

 

Celoživotní vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (dále FF UP) uskutečňuje Institut celoživotního vzdělávání (dále ICV FF UP).

ICV FF UP realizuje tyto typy programů v rámci celoživotního vzdělávání:

 • programy celoživotního vzdělávání vycházející z akreditovaných studijních programů, které jsou realizovány formou jednooborového či dvouoborového studia
 • další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků, češtinu pro cizince, učitelskou způsobilost
 • kurzy a odborné semináře pro organizace a širokou veřejnost
 • zájmové kurzy pro jednotlivce a organizace
 • akreditované kurzy pro psychology a sociální pracovníky

Bližší informace o nabízených programech jsou uveřejněny na oficiálních stránkách FF UP v Olomouci.

 

 

Celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého (dále jen PdF UP) je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání (dále CCV PdF UP) v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

CCV PdF UP je vzdělávací institucí, která poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům i institucím.

Nabídka CCV PdF UP obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • studium ke splnění kvalifikačních předpokladů buď v oblasti pedagogických věd, nebo k rozšíření odborné kvalifikace;
 • studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů;
 • studium k prohlubování odborné kvalifikace.

 

Podrobnější informace o jednotlivých vzdělávacích programech a kurzech naleznete na oficiálních stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci.

 

Právnická fakulta UP zajišťuje organizaci dvou placených programů celoživotního vzdělávání Právo v prezenční a kombinované formě, které jsou primárně určeny zájemcům o řádné studium.

Dále v rámci celoživotního vzdělávání připravuje dlouhodobé či krátkodobé kurzy a semináře pro právnickou a širší odbornou veřejnost.  Účastníci těchto vzdělávacích akcí tak mohou získávat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých právních odvětví, zejména v návaznosti na aktuální právní problémy, novelizace právních předpisů či vývoj v rozhodovací praxi, nebo například z oblasti mimosoudního řešení sporů. Dále právnická fakulta připravuje úzce specializované kurzy na základě poptávky oborově spřízněných institucí, úřadů a organizací.

Lékařská fakulta Univerzity Palackého (dále LF UP) nabízí v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty.

Dále LF UP nabízí jako jednu z forem celoživotního vzdělávání specializační vzdělávání (dále SV), které vede k prohloubení kvalifikace, a to zejména zdravotnického pracovníka. Na základě úspěšného ukončení SV na lékařské fakultě UP v Olomouci, tzn. po úspěšném složení atestační zkoušky, získá absolvent specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání.

Více informací k průběhu celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě UP je možné nalézt na oficiálních stránkách LF UP v Olomouci a ve směrnici děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého (dále PřF UP) nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách. Toto souběžné doplňující studium realizuje pro stávající studenty navazujících magisterských oborů PřF UP v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství ochrany životního prostředí.
Mimo to fakulta nabízí kurzy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro učitele středních, popř. základních škol.

Bližší informace o nabízených programech jsou uveřejněny na oficiálních stránkách PřF UP v Olomouci.

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého (dále FZV UP) nabízí uchazečům účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty a jsou určeny uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu.

Dále FZV realizuje programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy (např. rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kurz Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání, přípravné kurzy pro uchazeče o studium akreditovaných studijních programů atd.)

Informace o programech celoživotního vzdělávání na FZV UP naleznete na oficiálních stránkách FZV UP v Olomouci.

Celoživotní vzdělávání na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci zabezpečuje Oddělení dalšího vzdělávání (dále jen ODV FTK UP), které odpovídá za obsah a organizaci forem vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání a za rozvoj forem celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami fakulty a univerzity.

Oddělení ODV FTK UP nabízí zájemcům o studium tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • studium ke splnění kvalifikačních předpokladů;
 • studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů;
 • studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Dále ODV FTK UP zajišťuje poradenskou činnost, přípravu a průběh rigorózního řízení absolventů magisterských oborů FTK UP, podílí se na přípravě, kooperaci a realizaci akreditací studijních programů v rámci své působnosti a zabezpečuje vzdělávací akce v oblasti e-learningu.

Bližší informace o nabízených programech a kurzech jsou uveřejněny na oficiálních stránkách FTK UP v Olomouci.

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují vzdělávání starším občanům (osobám starším 60 let nebo s nárokem na starobní, předčasný či invalidní důchod). Vzdělávání má  nejvyšší možnou, tedy vysokoškolskou (univerzitní) úroveň, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací