Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd - Pedagogicko-psychologický základ, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů a Řízená a reflektovaná praxe. V Pedagogicko-psychologickém základu je zprostředkována základní pedagogická a psychologická teorie. Na oblast pedagogicko-psychologickou navazuje oblast oborově didaktická - Didaktika vybraných vyučovacích předmětů, v níž jsou teoretické výstupy prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe. Na pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické disciplíny navazuje řízená a reflektovaná praxe, která obsahuje propedeutickou a oborově-didaktickou část. Podstatnou součástí všech disciplín je zprostředkování aktuálních informací v oboru a trendů vyplývajících ze strategie vzdělávací politiky a dlouhodobých záměrů ve vzdělávání, typicky například problematika kompetencí pro aktivní občanský, profesní a osobní život, podpůrných opatření, problém nerovností a maximálního rozvoje potenciálu každého žáka, problematika asistenta žáka, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, individualizace, formativní hodnocení, využití moderních technologií (vč. dovednosti transformovat výuku do distanční a hybridní podoby). Studium je ukončeno prezentací profesního portfolia před zkušební (nejméně tříčlennou) komisí a závěrečnou komisionální ústní zkouškou nad profesním portfoliem. Absolventi studia získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Doplňující pedagogické studium k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ jako přílohu ke svému magisterskému diplomu.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
Kurz pro studenty navazujícího magisterského studia.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Grecmanová Helena, prof. PhDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info