Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Health Sciences
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Educational objectives of the group of programmes:
Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaných studijních programů, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány (tj. je zařazen do 2. ročníku studia daného studijního oboru).
The name of the programme:
Intenzivní péče v por. as. - CŽV - kombinované
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče v por. asistenci - kombinovaná forma studia, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, je nabízena účast v programu celoživotního vzdělávání. Program celoživotního vzdělávání je koncipován jako program vycházející z akreditovaného studijního programu Intenzivní péče v porodní asistenci, kombinovaná forma studia. Vzdělávací program probíhá za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku uvedeného studijního programu). Do programu celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. V případě, že počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti fakulty, rozhoduje umístění v rámci přijímací zkoušky.
Educational objectives of the programme:
Absolvování předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Required prerequisites:
úspěšně ukončený bakalářský studijní obor Porodní asistentka, splnění požadavků přijímací zkoušky pro obor Intenzivní péče v porodní asistenci
Graduate’s profile:
Absolventi programu mají možnost být po splnění podmínek daných směrnicí fakulty k Řádu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci přijati do řádného studia příslušného akreditovaného studijního programu.
Programme guarantor:
Procházka Martin, prof. MUDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info