Detail programu

Česká filologie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Česká filologie
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Studium české filologie probíhá v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V jazykovědné části je studium začleněno do širšího poznávání slovanských jazyků, pozornost je věnována vývojovému hledisku. Největší důraz je však kladen na poznání současného stavu českého jazyka, jeho tendencí a na směry a metody lingvistického bádání.V literárněvědné oblasti je kromě výkladu vývoje české literatury od nejstarších dob do současnosti (v kontextu literatury světové) věnována podstatná část výuky teoretickým disciplínám. V souvislosti s potřebami současné praxe je v programu studia pamatováno i na základy edičních technik a vydavatelských postupů.
Požadované předpoklady
Maturitní vysvědčení
Profil absolventa
Maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Kubíček Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací