Detail programu

Archeology


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Archeology
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních programů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Studium Archeologie reflektuje současné trendy a potřeby oboru jak v akademickém prostředí, tak i v reálné praxi. Je rozděleno na teoretickou a praktickou výuku. Těžištěm teoretické části je zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, zejména pak těchto období ve středomoravském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, zpracování a možnostem vyhodnocování získaného materiálu. Součástí je i praktická výuka ošetřování a konzervace archeologického materiálu a používaní současných archeologických počítačových databází a programů.
Požadované předpoklady
maturitní vysvědčení
Profil absolventa
maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Kalábková Pavlína, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info