Programy CŽV na fakultách

Faculty of Education


Programy dalšího vzdělávání

Krátkodobé kurzy DVPP
Číslo Název Forma
D5PD51 ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů Combined
D5PD32 Aspekty ovlivňující nácvik provopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy. Combined
D5PD94 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem Combined
D5PD55 Co ještě můžeme pro dítě udělat aneb Dítě s odloženou školní docházkou Combined
D5PD33 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe Combined
D5PD63 Čtenářská gramotnost na střední škole-Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuce Combined
D5PD28 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové přípravy u předškolních dětí Combined
D5PD98 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářskié gramotnosti Combined
D5PD87 Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita Combined
D5PD72 Effective Communication in English Combined
D5PD65 Effective Communication in English-basic conversational topics Combined
D5PD58 Environmentální činnosti v MŠ Combined
D5PD08 Hudební rozvoj kognitivních funkcí Combined
D5PD73 Individualizace vzdělávání v mateřské škole Combined
D5PD23 Inkluze - společné vzdělávání Combined
D5PD80 Inkluze v rámci podpůrných opatření Combined
D5PD38 Inkluzivní třída - žák, který ruší Combined
D5PD30 Jak na rodiče v mateřské škole Combined
D5PD76 Jazykově-metodický kurz pro začátečníky Combined
D5PD03 Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace Combined
D5PD27 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Combined
D5PD71 Kancelářské aplikace v praxi Combined
D5PD69 Kariérové vzdělávání Combined
D5PD05 Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účely Combined
D5PD37 Korespondence moderně a pro poraxi Combined
D5PD04 Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu Combined
D5PD54 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Combined
D5PD40 Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení Combined
D5PD68 Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. století Combined
D5PD70 Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ Combined
D5PD19 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Combined
D5PD60 Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost Combined
D5PD81 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Combined
D5PD101 Muzikoterapie pro děti Combined
D5PD103 Muzikoterapie pro děti 2 Combined
D5PD43 Nebezepečné komunikační techniky spojené s ICT Combined
D5PD44 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) Combined
D5PD24 Netradiční přání nejen pro maminky Combined
D5PD77 Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízení Combined
D5PD52 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pracovníky všech typů a stupňů škol Combined
D5PD79 Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky Combined
D5PD100 Osobnostně sociální rozvoj aneb líný učitel Combined
D5PD41 Osobnostně sociální výcvik zaměřený na krizovou intervenci pro pedagogické pracovníky Combined
D5PD18 Osobnostně-sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunkační dovednosti a spolupráce Combined
D5PD53 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Combined
D5PD93 Pedagogická diagnostika a prevence Combined
D5PD102 Pedagogická diagnostika a prevence Combined
D5PD95 Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření prvního až pátého stupně Combined
D5PD20 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Combined
D5PD31 Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ Combined
D5PD82 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání Combined
D5PD97 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ Combined
D5PD66 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku Combined
D5PD74 Příprava školy na inspekci Combined
D5PD86 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy Combined
D5PD78 Relaxace a uvolnění dětí Combined
D5PD25 Rozkvetlá škola Combined
D5PD34 Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. st. ZŠ Combined
D5PD67 Rozvoj grafomotorických dovedností Combined
D5PD29 Rozvoj osobnosti pedagoga Combined
D5PD21 S hudbou? S hudbou! Combined
D5PD64 S hudbou? S hudbou! Dílny kreativního přístupu k výuce hudby Combined
D5PD26 Škola - právo - ekonomika Combined
D5PD50 Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova Combined
D5PD49 Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů Combined
D5PD96 Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověka Combined
D5PD46 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Combined
D5PD92 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Combined
D5PD84 Spolupráce asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětem Combined
D5PD35 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ Combined
D5PD85 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
D5PD14 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Combined
D5PD88 Teorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicově řízené stroje Combined
D5PD15 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Combined
D5PD16 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu Combined
D5PD75 Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, který ruší Combined
D5PD57 Vánoční přání s překvapením Combined
D5PD56 Vánoční prostorové dekorace Combined
D5PD99 Vedení porad a brainstormingů Combined
D5PD36 Vedení třídnických hodin Combined
D5PD89 Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi Combined
D5PD22 Výchovné obtíže u předškolních dětí Combined
D5PD91 Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení Combined
D5PD62 WORKSHOP - problém zvaný ADHD, ADD Combined
D5PD83 Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil Combined
D5PD59 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Combined
D5PD07 Základní školní lyžování Combined

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Anglický jazyk
Číslo Název Forma
9205W001 Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Combined
9205W003 Anglický jazyk - učitelství pro SŠ Combined
9205W002 Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ Combined
9205W004 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Combined
Antropologie a zdravověda
Číslo Název Forma
9216W003 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ Combined
9216W001 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ Combined
9216W002 Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ Combined
9216W004 Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Combined
Český jazyk
Číslo Název Forma
9206W003 Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ Combined
9206W002 Český jazyk - učitelství pro SŠ Combined
9206W001 Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ Combined
Hudební výchova pro SŠ
Číslo Název Forma
9215W001 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Combined
Matematika
Číslo Název Forma
9212W003 Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
9212W002 Matematika - učitelství pro SŠ Combined
9212W001 Matematika pro 2. stupeň ZŠ Combined
Muzejní a galerijní pedagogika
Číslo Název Forma
9213W001 Museum and Gallery Education Combined
Německý jazyk
Číslo Název Forma
9209W004 Doplňující didaktické studium německého jazyka Combined
9209W001 Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
9209W003 Německý jazyk - učitelství pro SŠ Combined
9209W002 Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Combined
Pedagogická studia
Číslo Název Forma
9217W001 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Combined
9217W008 Pedagogické studium pro pedagoga volného času Combined
9217W005 Pedagogické studium pro vychovatele Combined
9217W003 Pedagogické studium učitelů odborného výcviku Combined
9217W004 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Combined
9217W009 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů Combined
9217W006 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy Combined
9217W007 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy Combined
9217W010 Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Combined
9217W002 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ Combined
Pedagogická studia 1
Číslo Název Forma
9201W010 Asistent pedagoga 1 Combined
9201W011 Canisterapeutický výcvik Combined
9201W001 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 1 Combined
9201W004 Pedagogické studium odborného výcviku 1 Combined
9201W008 Pedagogické studium pro pedagoga volného času 1 Combined
9201W005 Pedagogické studium pro vychovatele 1 Combined
9201W003 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 1 Combined
9201W009 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů 1 Combined
9201W006 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu 1 Combined
9201W007 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů výtvarné výchovy 1 Combined
9201W002 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ 1 Combined
Přírodopis a biologie
Číslo Název Forma
9211W002 Biologie - učitelství pro SŠ Combined
9211W003 Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
9211W001 Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ Combined
Programy CŽV
Číslo Název Forma
D2PD36 Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Combined
D2PD17 Anglický jazyk - učitelství pro SŠ Combined
D2PD35 Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ Combined
D2PD18 Biologie - učitelství pro SŠ Combined
D2PD61 Canisterapeutický výcvik Combined
D2PD29 Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD19 Český jazyk - učitelství pro SŠ Combined
D2PD37 Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD27 Dějepis - učitelství pro SŠ Combined
D2PD42 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Combined
D2PD124 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Combined
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Combined
D2PD125 Doplňující didaktické studium německého jazyka Combined
D2PD01 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Combined
D2PD98 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Combined
D2PD20 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Combined
D2PD31 Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD38 Informatika pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD64 Informatika pro SŠ Combined
D2PD51 Koordinátor ICT Combined
D2PD95 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Combined
D2PD54 Kvalifikační studium pro výchovné poradce Combined
D2PD96 Letní škola techniky Combined
D2PD59 Logopedický asistent (studium k zabezpečení logopedické péče ve školství) Combined
D2PD90 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Combined
D2PD32 Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD21 Matematika - učitelství pro SŠ Combined
D2PD39 Matematika pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD65 Metodik prevence sociálně patologických jevů Combined
D2PD57 Muzejní a galarijní pedagogika Combined
D2PD40 Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD23 Německý jazyk - učitelství pro SŠ Combined
D2PD22 Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD24 Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ Combined
D2PD62 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ Combined
D2PD44 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD91 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Combined
D2PD05 Pedagogické studium pro pedagoga volného času Combined
D2PD04 Pedagogické studium pro vychovatele Combined
D2PD94 Počítačová gramotnost na SŠ Combined
D2PD60 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Combined
D2PD68 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Combined
D2PD30 Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD43 Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ Combined
7505T017 Řízení volnočasových aktivit Combined
D2PD99 Sbormistrovství Combined
D2PD56 Sbormistrovství Combined
D2PD53 Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie Combined
D2PD52 Specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Combined
D2PD50 Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením Combined
D2PD47 Speciální pedagog Combined
D2PD15 Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta Combined
D2PD10 Speciální pedagogika - studium v oblasti pedagogických věd Combined
D2PD46 Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Combined
D2PD11 Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol Combined
D2PD13 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku Combined
D2PD12 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Combined
D2PD14 Speciální pedagogika pro vychovatele Combined
D2PD58 Speciální pedagogika pro výchovné poradce Combined
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Combined
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Combined
D2PD112 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - matematika Combined
D2PD113 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - přírodopis/biologie Combined
D2PD111 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - český jazyk Combined
D2PD114 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - dějepis Combined
D2PD116 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - německý jazyk Combined
D2PD115 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - občanský a společenskovědní základ Combined
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Combined
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Combined
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Combined
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Combined
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Combined
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Combined
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Combined
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Combined
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Combined
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Combined
D2PD16 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ Combined
D2PD97 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Combined
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Combined
D2PD02 Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku Combined
D2PD102 Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku střední školy Combined
D2PD03 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování Combined
D2PD103 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy Combined
D2PD08 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování zdravotnických oborů Combined
D2PD108 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování zdravotnických oborů vzdělání Combined
D2PD07 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři Combined
D2PD06 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu v základní umělecké škole a střední škole Combined
D2PD107 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střadní škole a konzervatoři - hudební výchova Combined
D2PD106 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři - výtvarná výchova Combined
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Combined
D2PD09 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D2PD55 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Combined
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Combined
D2PD25 Technická a informační výchova pro SŠ Combined
D2PD66 Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD93 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Combined
D2PD92 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu nejen na pobytových akcích Combined
7504T174 Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Combined
D2PD34 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Combined
7531R001 Učitelství pro mateřské školy Combined
D2PD33 Učitelství pro MŠ Combined
D2PD28 Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD67 Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD41 Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Combined
D2PD63 Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ Combined
D2PD45 Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Combined
D5PD59 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Combined
Programy CŽV
Číslo Název Forma
7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Full-time
7507R097 Historie se zaměřením na vzdělávání Full-time
7507R061 Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu (modul pedagogické propedeutiky) Full-time
Speciální pedagogika
Číslo Název Forma
9204W011 Asistent pedagoga Combined
9204W009 Canisterapeutický výcvik Combined
9204W004 Logopedický asistent Combined
9204W014 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Combined
9204W015 Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie Combined
9204W007 Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením Combined
9204W016 Speciální pedagog Combined
9204W005 Speciální pedagogika Combined
9204W013 Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta Combined
9204W006 Speciální pedagogika - surdopedie Combined
9204W003 Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol Combined
9204W012 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku Combined
9204W002 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Combined
9204W008 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce Combined
9204W001 Speciální pedagogika pro vychovatele Combined
9204W010 Speciální pedagogika pro výchovné poradce Combined
Společenské vědy
Číslo Název Forma
9207W004 Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
9207W003 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Combined
9207W006 Dějepis pro SŠ Combined
9207W002 Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ Combined
9207W005 Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
9207W001 Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Combined
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Číslo Název Forma
9203W001 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Combined
Studium pro výchovné poradce
Číslo Název Forma
9202W001 Studium pro výchovné poradce Combined
Technická a informační výchova
Číslo Název Forma
9210W004 Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Combined
9210W001 Informatika pro 2. stupeň ZŠ Combined
9210W003 Koordinátor ICT Combined
9210W002 Technická a informační výchova pro SŠ Combined
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ
Číslo Název Forma
9208W001 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Combined
9208W002 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Combined
9208W004 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Combined
9208W003 Učitelství pro MŠ Combined

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Krátkodobé kurzy - komunikace
Číslo Název Forma
9607W006 Český jazyk - odborný didaktický seminář Combined
9607W008 Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty Combined
9607W007 Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele Combined
9607W005 Cyklus kurzů - asertivní komunikace na pracovišti Combined
9607W003 Cyklus kurzů - komunikační výchova Combined
9607W002 Cyklus kurzů - písemný projev Combined
9607W001 Cyklus kurzů - rétorika Combined
9607W004 Zkouška z českého jazyka Combined
Krátkodobé kurzy - ostatní
Číslo Název Forma
9609W016 Cyklus kurzů - Čtyři pohledy na dějiny a dějiny umění - pro učitele VV Combined
9609W012 Cyklus kurzů - dějiny státní správy a samosprávy Combined
9609W010 Cyklus kurzů - finanční gramotnost pro učitele ZŠ Combined
9609W014 Cyklus kurzů - konflikty a jejich řešení Combined
9609W011 Cyklus kurzů - moderní česko-slovenské a české dějiny Combined
9609W009 Cyklus kurzů - práce se skupinou Combined
9609W008 Cyklus kurzů - předlékařská první pomoc nejen pro pedagogy Combined
9609W013 Etická výchova Combined
9609W004 Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě Combined
9609W003 Grafomotorický kurz Combined
9609W006 Kompetence žáků a učitelů Combined
9609W001 Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole Combined
9609W005 Metodický seminář k problematice výživy Combined
9609W002 Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví Combined
9609W015 Přípravný kurz k rigorózní práci Combined
9609W007 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků Combined
Krátkodobé kurzy - rizikové chování na internetu
Číslo Název Forma
9605W001 Rizikové chování na internetu - pro Policii ČR Combined
9605W005 Rizikové chování na internetu - pro pracovníky odborů a oddělení sociálně právní ochrany dětí Combined
9605W004 Rizikové chování na internetu - pro rodiče všech stupňů a typů škol pro širokou veřejnost Combined
9605W002 Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů škol Combined
9605W003 Rizikové chování na internetu - pro žáky SŠ a 2.st.ZŠ Combined
Krátkodobé kurzy - šikana, týrání
Číslo Název Forma
9608W001 Agrese a šikana Combined
Krátkodobé kurzy - tvůrčí činnosti
Číslo Název Forma
9606W033 Agrese a její řešení Combined
9606W032 Autority a jejich místo v životě dítěte, žáka Combined
9606W035 Cesta k individualizaci v mateřské škole Combined
D5PD55 Co ještě můžeme pro dítě udělat aneb Dítě s odloženou školní docházkou Combined
D5PD28 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí Combined
9606W012 Cyklus kurzů - dobře se dívat, kriticky myslet Combined
9606W001 Cyklus kurzů - tanec trochu jinak Combined
9606W004 Cyklus kurzů - tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - pro učitele 2. st. ZŠ, SŠ a ZUŠ Combined
9606W005 Cyklus kurzů - tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - pro učitele MŠ, 1.st. ZŠ a vychovatele Combined
9606W002 Cyklus kurzů - umění relaxace a zvládnutí stresu Combined
9606W011 Cyklus kurzů - za branou muzea Combined
D7PD39 Den zdraví Combined
9606W013 DVPP 2017 Combined
D5PD58 Environmentální činnosti v MŠ Combined
9606W006 Hedvábná inspirace Combined
9606W029 Hrajeme si s psychomotorikou Combined
9606W023 Inkluze - společné vzdělávání Combined
D5PD03 Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace Combined
9606W041 Komunikace pro vedoucí pracovníky Combined
9606W047 Kritéria školí zralosti - odklad školní docházky Combined
9606W054 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Combined
9606W030 Literární a dramatická výchova v mateřské škole Combined
D5PD01 Matematická gramotnost ve 21. století Combined
9606W019 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Combined
D5PD43 Nebezepečné komunikační techniky spojené s ICT Combined
9606W044 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) Combined
9606W007 Nepravý smalt Combined
9606W024 Netradiční přání nejen pro maminky Combined
9606W052 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení Combined
D5PD18 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Combined
9606W053 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Combined
9606W020 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Combined
D5PD02 Počítačová gramotnost na SŠ Combined
9606W031 Podpora čtenářství Combined
9606W051 Podzimní aranžmá Combined
9606W048 Práce s nestandardním typem žáků Combined
9606W008 Práce s polymerovou hmotou Combined
9606W037 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na český jazyk a literaturu Combined
9606W038 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na psychologii a společenské vědy Combined
9606W025 Rozkvetlá škola Combined
9606W021 S hudbou? S hudbou! Combined
9606W026 Škola - právo - ekonomika Combined
D5PD50 Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova Combined
D5PD49 Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů Combined
9606W036 Specifické poruchy učení aneb Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU (reedukace) Combined
D5PD46 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Combined
9606W034 Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole Combined
9606W017 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D5PD14 Studium pro asistenty pedagoga 120 hodin Combined
9606W009 Textilní rezerváž Combined
9606W010 Tisk na textil Combined
D5PD15 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Combined
D5PD16 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu Combined
9606W027 Tvoříme s dětmi nejen pro maminky Combined
9606W003 Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity Combined
D7PD40 Vánoce a zdraví Combined
D5PD57 Vánoční přání s překvapením Combined
D5PD56 Vánoční prostorové dekorace Combined
9606W042 Vedení týmu a týmová spolupráce Combined
9606W022 Výchovné obtíže u předškolních dětí Combined
9606W045 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) Combined
Krátkodobé kurzy - cizí jazyky
Číslo Název Forma
9603W005 Anglická konverzace se zaměřením na argumentační jazyk Combined
9603W003 Anglický jazyk pro praxi Combined
9603W008 Angličtina s interkulturní dimenzí Combined
9603W009 Angloamerické svátky a jejich pozadí Combined
9603W010 CLIL pro 1. a 2. stupeň ZŠ Combined
9603W011 Gramatika pro učitele angličtiny Combined
9603W001 Intenzivní kurz německého jazyka Combined
9603W004 Intenzivní víkendový kurz anglického jazyka (2) Combined
9603W002 Intenzivní víkendový kurz kurz Anglického jazyka pro studenty PdF (1) Combined
9603W012 Internet jako zdroj jazykové výuky Combined
9603W013 Jak se lidé učí /cizí/ jazyky Combined
9603W022 Konsolidace základů anglického jazyka pro budoucí učitele AJ na 1. stupni ZŠ Combined
9603W014 Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele AJ na ZŠ a SŠ Combined
9603W015 Metodika práce s IWB Combined
9603W016 Nebojme se testování Combined
9603W017 Písně a hudba ve výuce angličtiny Combined
9603W018 Poslech pro učitele angličtiny Combined
9603W019 Testujme komunikativně Combined
9603W007 Večerní kurz AJ /základní/ Combined
9603W006 Večerní kurz AJ pro 1.st ZŠ Combined
9603W020 Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny Combined
9603W021 Žáči se SVP ve výuce angličtiny Combined
Krátkodobé kurzy - počítače a ICT technologie
Číslo Název Forma
9604W001 Cyklus kurzů: e-learning online studium Combined
9604W002 Kurzy ICT pro pokročilé Combined
Krátkodobé kurzy - speciální pedagogika
Číslo Název Forma
D6PD02 Agresivita ve třídě či jiném kolektivu Combined
9602W033 Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se dzravotním postižením Combined
9602W022 Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením Combined
9602W011 Canisterapeutický výcvik Combined
9602W026 Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání Combined
9602W039 Hry s hudbou v pedagogické a speciálne peagogické praxi I Combined
9602W040 Hry s hudbou v pedagogické a specxiálně pedagogické peaxi II Combined
9602W014 Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání Combined
D6PD03 Náměty pro práci v hudební výchově Combined
9602W025 Osobnostně-sociální kurz Combined
9602W027 Práce s rodinou žáka se ZP Combined
9602W016 Práce se žákem se vzácným onemocněním Combined
9602W035 Problematika sexuální výchovy nu žáků se zdravotním postižením Combined
9602W010 Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Combined
D6PD04 Psychosociální problematika osob se zdrav. postižením Combined
9602W037 Relaxační techniky Combined
9602W017 Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání Combined
9602W038 Speciálněpedagogická stimulace Combined
9602W009 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Combined
9602W034 Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD /ADD/ Combined
9602W028 Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Combined
9602W021 Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ Combined
9602W008 Syndrom vyhoření aneb co potřebují zaměstnanci pomáhajících profesí Combined
9602W007 Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálním postižením Combined
D6PD01 Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi Combined
D6PD05 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Combined
9602W015 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání Combined
9602W013 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Combined
9602W012 Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Combined
9602W036 Žák s mentálním postižením v běžné škole Combined
9602W031 Žák s nadáním a talentem v běžné škole Combined
9602W029 Žák s narušenou komunikační schopností Combined
9602W024 Źák s poruchami chování v běžné škole Combined
9602W018 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Combined
9602W019 Žák s tělesným postižením v běžné škole Combined
9602W030 Žák se sluchovým postižením v běžné škole Combined
9602W020 Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Combined
9602W032 Žák se zrakovým postižením v běžné škole Combined
D6PD06 Zvládnutí klienta v riziku a základy šetrné sebeobrany Combined
Krátkodobé kurzy CCV
Číslo Název Forma
D6PD106 12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole Combined
D6PD88 Adventní tvoření Combined
D6PD64 Aktivizační metody a badatelsk orientovaná výuka v přírodovědných předmětech Combined
D6PD32 Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti škol Combined
D6PD46 Anglický jazyk hravě a netradičně v MŠ Combined
D6PD76 Byt, dům a zahrada Combined
D6PD103 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu Combined
D6PD79 CNC lasery Combined
D6PD74 CNC stroje (3-osá frézka) Combined
D6PD75 CNC stroje a 3D tiskárny Combined
D6PD61 Čtenářská pregramotnost Combined
D6PD97 Čtenářské dílny jako prostředek Combined
D6PD06 Dějiny samosprávy od roku 1918 do současnosti Combined
D6PD11 Den zdraví Combined
D6PD17 Didaktika techniky a informatiky Combined
D6PD107 E-Bezpečí pro seniory Combined
D6PD05 Etická výchova pro učitele na 2. stupni ZŠ Combined
D6PD73 Grafomotorický kurz Combined
D6PD93 Hodnocení žáků se spec.vzděl.potřebami Combined
D6PD45 Hravá jóga Combined
D6PD82 Hravé programování a robotické stavebnice pro ZŠ Combined
D6PD57 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Combined
D6PD89 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Combined
D6PD48 Inkluzivní třída - žák, který ruší Combined
D6PD42 Inteligence emocí Combined
D6PD77 Internet věcí Combined
D6PD104 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Combined
D6PD91 Jak na rodiče Combined
D6PD70 Jazykově metodický kurz pro začátečníky Combined
D6PD21 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Combined
D6PD55 Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky Combined
D6PD41 Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu? Combined
D6PD92 Jogové básničky Combined
D6PD71 Jyzykově - metodický kurz s využitím každodenní konverzace Combined
D6PD67 Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole Combined
D6PD54 Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě Combined
D6PD20 Kočičiny Combined
D6PD29 Kompozice ve fotografii Combined
D6PD10 Konsolidace základů AJ pro budoucí učitele AJ na 1.st.ZŠ Combined
D6PD09 Kurz AJ pro nefilology - pro studenty PdF UP Combined
D6PD83 Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole Combined
D6PD26 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Combined
D6PD12 Letní škola techniky Combined
D6PD35 Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníky ve školství I. Combined
D6PD15 Manažerské schopnosti a dovednosti Combined
D6PD53 Matematická pregramotnost-rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Combined
D6PD24 Metodické vedení předškolních dětí Combined
D6PD108 Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte Combined
D6PD56 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Combined
D6PD07 Moderní československé a české dějiny 1918 - 1992 Combined
D6PD16 Muzikoterapie v mezinárodním kontextu Combined
D6PD94 Nebojte se Pythonu Combined
D6PD96 Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD Combined
D6PD18 Nevíte si rady s problémovým dítětem? Combined
D6PD30 Obsluha a základní programování CNC strojů Combined
D6PD34 Obtížné rozhovory Combined
D6PD62 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídou Combined
D6PD87 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Combined
D6PD65 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Combined
D6PD66 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - komunikační dovednosti a spolupráce Combined
D6PD25 Osobnostně sociální rozvoj učitele - předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládání Combined
D6PD100 Osobnostní rozvoj aneb "líný" učitel ve výuce Combined
D6PD01 Pedagogická propedeutika Combined
D6PD50 Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů Combined
D6PD80 Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů Combined
D6PD81 Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva Combined
D6PD51 Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva a jiného materiálu Combined
D6PD02 Polytechnická výchova v MŠ Combined
D6PD86 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti Combined
D6PD102 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věkz Combined
D6PD101 Pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení Combined
D6PD31 Práce s časem a psychohygiena učitele Combined
D6PD28 Práce se skupinovou dynamikou pohledem cirkusové pedagogiky Combined
D6PD23 Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického pohledu Combined
D6PD84 Příprava školy na inspekci Combined
D6PD47 Příprava školy na inspekci Combined
D6PD08 Připravný kurz k přijímací zkoušce se zaměřením na anglický jazyk Combined
D6PD19 Přípravný kurz k rigorózní práci Combined
D6PD03 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na psychologii a společenské vědy Combined
D6PD04 Přípravný kurz na přijímjací zkoušky se zaměřením na český jazyk a literaturu Combined
D6PD33 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy Combined
D6PD105 Reedukce SPU praktický seminář Combined
D6PD69 Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019. Combined
D6PD37 Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Combined
D6PD90 Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku Combined
D6PD38 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Combined
D6PD63 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Combined
D6PD14 Sociální interakce ve skupině Combined
D6PD68 Současný žák versus role a kompetence současného učitele Combined
D6PD58 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Combined
D6PD52 STEAM - tvoříme z odpadového materiálu a elektrotechnických součástek Combined
D6PD78 STEAM- tvoříme z odpadového materiálu Combined
D6PD27 Stimulační grafomotorický program pro učitele MŠ Combined
D6PD72 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1, písm a/zákon č. 563 Combined
D6PD43 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PD49 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (121 hodin) Combined
D6PD44 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PD36 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Combined
D6PD39 Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky AJ na ZŠ Combined
D6PD13 Vánoce a zdraví Combined
D6PD98 Vánoční aranžování Combined
D6PD85 Vánoční hrátky Combined
D6PD99 Vyrábíme rytmické nástroje Combined
D6PD60 Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Combined
D6PD40 Využití cloudových kancelářských aplikací MS Office 365 ve škole - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Combined
D6PD22 Využití léčivých a dalších užitkových rostlin Combined
D6PD59 Využití mobilních zařízení ve škole ve výuce Combined
D6PD95 Žáci se spec.vzděl.potřebami Combined
Krátkodobé kurzy CŽV
Číslo Název Forma
D6PDW261 3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně Combined
D6PDW264 AAK - technické pomůcky a programová podpora Combined
D6PDW251 Abaku - metoda výuky početních dovedností Combined
D6PDW187 Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠ Combined
D6PDW008 AJ hravě a netradičně Combined
D6PDW043 Aktivity a metody volnočasového vzdělávání ve výuce Combined
D6PDW080 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole Combined
D6PDW139 Aranžování květin pro mírně pokročilé Combined
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Combined
D6PDW260 Arduino - seznámení s platformou a vzorová zapojení Combined
D6PDW068 Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení Combined
D6PDW188 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Combined
D6PDW367 Bolesti zad jako reakce na stres v pracovním nebo osobním životě Combined
D6PDW274 BOZP pro učitele tělesné výchovy Combined
D6PDW175 Čekání na Vánoce aneb adventní věnec a vánoční hvězda Combined
D6PDW069 Číst se naučí každý Combined
D6PDW016 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe I. Combined
D6PDW370 Den zdraví Combined
D6PDW257 Dvouleté dítě a práce s pohádkami Combined
D6PDW369 Emoce v práci učitele Combined
D6PDW237 Empaťák (rozvoj sociálních dovedností na 1. stupniZŠ) Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
D6PDW227 Environmentální vzdělávání: prakticky a digitálně Combined
D6PDW214 Filosofie a tvář školy Combined
D6PDW359 Formativní hodnocení Combined
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
D6PDW155 Formativní hodnocení ve výuce na ZŠ Combined
D6PDW263 Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Combined
D6PDW172 Gymnastika mozku ve výuce pro pokročilé Combined
D6PDW047 Hravá jóga Combined
D6PDW248 Hrdina a zloduch (práce s literaturou na 1. stupni ZŠ) Combined
D6PDW026 ICT Intergacen digitálních technologií do výuky Combined
D6PDW065 Individuální konzultační kurz k rigorózní práci Combined
D6PDW061 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) Combined
D6PDW071 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) Combined
D6PDW183 Instagram vše co potřebujete vědět Combined
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Combined
D6PDW371 Jak na .. manuální a relaxační techniky v prostředí MŠ a 1. st. ZŠ Combined
D6PDW343 Jak na ... grafomotoriku a prvopočáteční psaní Combined
D6PDW338 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW339 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW298 Jak na ... hodnocení a sebehodnocení žáků Combined
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Combined
D6PDW321 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro MŠ) Combined
D6PDW323 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro SŠ Combined
D6PDW322 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro ZŠ) Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW342 Jak na ... předčtenářskou a čtenářskou gramotnost Combined
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW340 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW341 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 2. stupeň ZŠ a střední školy Combined
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Combined
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Combined
D6PDW303 Jak na ... tradice v období adventu Combined
D6PDW336 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro MŠ Combined
D6PDW337 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro ZŠ Combined
D6PDW345 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Combined
D6PDW347 Jak na ... zábavné tvoření během Velikonoc Combined
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Combined
D6PDW326 Jak na ... začínajícího učitele (ZŠ) Combined
D6PDW325 Jak na ... zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Combined
D6PDW372 Jak na ... základní pohled, vstup do fyzioterapeutických metod a jejich využití v praxi ve speciální pedagogice Combined
D6PDW307 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ Combined
D6PDW308 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ Combined
D6PDW203 Jak na hravou angličtinu v mateřské škole Combined
D6PDW250 Jak na tvorbu a práci s myšlenkovými mapami Combined
D6PDW291 Jak na... aktivizační metody Combined
D6PDW288 Jak na... občanku na ZŠ Combined
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Combined
D6PDW286 Jak na...adaptaci na mateřskou školu Combined
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Combined
D6PDW093 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností Combined
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Combined
D6PDW330 Jak psát slovní hodnocení Combined
D6PDW088 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi Combined
D6PDW210 Jak si předvánočně vyzdobit třídu (praktické náměty a tvoření) Combined
D6PDW236 Jak učit o přírodě (bez přírody) Combined
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Combined
D6PDW324 Jak učit POLY Combined
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Combined
D6PDW216 Jak učit POLY v mateřské škole Combined
D6PDW272 Jarní aranžování - dekorace na váš stůl Combined
D6PDW030 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Combined
D6PDW037 Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky Combined
D6PDW252 Jóga - hrátky v mateřské škole Combined
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Combined
D6PDW253 Jóga a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW266 Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků /nejen/ se SVP - možnosti a výzvy Combined
D6PDW234 Když je vize, tak to jde! Combined
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Combined
D6PDW143 Kompetence leadera úspěšné školy - Vedení pedagogického týmu Combined
D6PDW377 Komplexní rozvíjení dítěte předškolného věku prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů Combined
D6PDW306 Komunikace pedagog - rodič žáka Combined
D6PDW081 Kritéria školní zralosti ? odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu Combined
D6PDW220 Krizová komunikace pro vedoucí pracovníky škol Combined
D6PDW259 Kurikulární revize jako výzva současného školství Combined
D6PDW315 Kurz MS Excel pro zpracování jízdních řádů Combined
D6PDW114 Kurz pro začínající učitele Combined
D6PDW348 Kurz prožitkového tvoření z hlíny Combined
D6PDW086 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Combined
D6PDW254 Kurz psaní všemi deseti Combined
D6PDW074 Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce Combined
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
D6PDW031 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Combined
D6PDW245 Média a zdravý životní styl Combined
D6PDW208 Média a zdravý životní styl Combined
D6PDW044 Mediální výchova a gramotnost ve školních lavicích Combined
D6PDW356 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti a k čtení s porozuměním Combined
D6PDW089 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Combined
D6PDW106 Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků Combined
D6PDW375 Mezilidské vztahy - klima školy, motivace zaměstnanců a její podpora vedoucím pracovníkem Combined
D6PDW284 Micro:bit - vstupní brána do moderních technologií Combined
D6PDW281 Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiály Combined
D6PDW374 MOODLE pro pokročilé Combined
D6PDW373 MOODLE pro začátečníky Combined
D6PDW335 Mozková cvičení pro lepší učení aneb mozková gymnastika Combined
D6PDW199 Můj hrdina - práce s literaturou ve výuce na 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW211 Náměty a aktivity s dětmi v předvánočním čase (tvoření) Combined
D6PDW218 Náměty do hodin hudební výchovy na SŠ Combined
D6PDW201 Náměty do výuky zaměřené na EVVO Combined
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Combined
D6PDW351 Náměty pro výuku tělesné výchovy na 1. st. ZŠ Combined
D6PDW053 Neklidné dítě (ADHD, ADD) ? výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW275 Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství Combined
D6PDW075 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Combined
D6PDW032 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Combined
D6PDW036 Osobnostně sociální rozvoj učitele Combined
D6PDW314 Ovládněte digitální zrcadlovku a bezzrcadlovku Combined
D6PDW040 Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku Combined
D6PDW121 Pedagogická diagnostika v mateřské škole Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW244 Pohádky a jejich význam v mateřské škole Combined
D6PDW193 Pohádky o zvířatech Combined
D6PDW041 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti Combined
D6PDW365 Polytechnika pro 1. st. ZŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
D6PDW366 Polytechnika pro 2. stupeň - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
D6PDW364 Polytechnika pro MŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Combined
D6PDW376 Portfolio dítěte v mateřské škole Combined
D6PDW225 Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek Combined
D6PDW161 Práce s ?nestandardním? typem žáků Combined
D6PDW270 Práce s "nestandardním" typem žáků Combined
D6PDW028 Práce s nestandardním typem žáků Combined
D6PDW271 Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ Combined
D6PDW276 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance Combined
D6PDW189 Praktické včelařství aneb workshop o včelách a včelích produktech pro přátele přírody i začínající včelaře Combined
D6PDW299 Právní postavení pedagoga na SŠ Combined
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Combined
D6PDW292 Právní postavení pedagoga na ZŠ Combined
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Combined
D6PDW083 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ Combined
D6PDW280 Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PC Combined
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Combined
D6PDW076 Problémové chování z pohledu ABA /aplikované analyzy/ Combined
D6PDW268 Psaní všemi deseti prsty Combined
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Combined
D6PDW196 Rituály spokojené třídy Combined
D6PDW242 Rituály spokojené třídy (pro mateřské školy) Combined
D6PDW243 Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
D6PDW200 Rituály spokojené třídy v mateřských školách Combined
D6PDW354 Rizika spojená s umělou inteligencí Combined
D6PDW001 Rizika virtuální komunikace Combined
D6PDW051 Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ Combined
D6PDW240 Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Moravskoslezském kraji - webinář Combined
D6PDW070 Rozvoj grafomotorických dovedností Combined
D6PDW223 Rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku prostřednictvím aktivit a výletů v Pardubickém kraji - webinář Combined
D6PDW077 Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Combined
D6PDW222 Rozvoj osobnosti žáka na 1. stupni ZŠ prostřednictvím aktivit a výletů v Olomouckém kraji - webinář Combined
D6PDW239 Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů v Praze - webinář Combined
D6PDW255 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy Combined
D6PDW194 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Combined
D6PDW164 Sociální dovednosti dítěte předškolního věku - webinář Combined
D6PDW283 Spokojený ředitel - spokojený tým aneb Wellbeing v praxi vedoucího pedagogického pracovníka Combined
D6PDW224 Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Combined
D6PDW094 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Combined
D6PDW137 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Combined
D6PDW273 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Combined
D6PDW063 ŠPZ a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Combined
D6PDW267 Svět médií: základy pro jeho pochopení a využití Combined
D6PDW277 Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Combined
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Combined
D6PDW209 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Combined
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW009 To chce klid - Emoce a zvládání obtížných situaci Combined
D6PDW249 Tvůrčí psaní a práce s emocemi v hodinách literatury na SŠ Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW015 Učíme hravě a netradičně ? zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ Combined
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW297 Učíme se v přírodě (2. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW332 Učitel a jeho komunikace s rodičem Combined
D6PDW262 Učitelská profese v minulosti a dnes Combined
D6PDW361 Umělá inteligence a využití moderních technologií ve výuce Combined
D6PDW360 Umělá inteligence jako efektivní nástroj ve výuce Combined
D6PDW353 Umělá inteligence v práci vysokoškolského pedagoga Combined
D6PDW269 Umění dialogu. Konkurenční sociální dovednost pedagogického pracovníka Combined
D6PDW219 Úspěchy marketingových nápadů ve školství Combined
D6PDW265 Úvod do alternativní a augmentativní komunikace /AAK/ Combined
D6PDW205 V batohu - Moravskoslezský kraj (pro MŠ) Combined
D6PDW204 V batohu - Praha (pro ZŠ) Combined
D6PDW221 V batohu (Vánoce) - náměty na aktivity s dětmi ve vánočním čase Combined
D6PDW320 Vánoce a zdraví Combined
D6PDW357 Vázaná kytice a květinový boxík Combined
D6PDW198 Vedeme děti ke knihám - hravě a zábavně Combined
D6PDW160 Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností I. Combined
D6PDW349 Velikonoční dílna pro veřejnost Combined
D6PDW333 Vitráže technikou Tiffany Combined
D6PDW206 Výchova k občanství: Pestré aktivity a aktivní žáci Combined
D6PDW226 Výroba svíček pro adventní věnec Combined
D6PDW232 Výrobek pro polytechnické vzdělávání Combined
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Combined
D6PDW305 Využití aktivizačních metod ve výuce Combined
D6PDW285 Vývoj hry dítěte Combined
D6PDW212 Výživa a pohyb (ne)vědecký pohled na problematiku stravování Combined
D6PDW213 Výživa a pohyb (ne)vědecký pohled na problematiku stravování (pro učitele TV) Combined
D6PDW170 Well-being: módní trend, nebo udržitelný stav? Combined
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
D6PDW278 Začínám učit v MŠ Combined
D6PDW313 Zahradní design Combined
D6PDW358 Zahradní design Combined
D6PDW045 Žák se SVP v distančním vzdělávání Combined
D6PDW207 Základy společenských věd: Pestré aktivity a aktivní žáci Combined
D6PDW279 Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ Combined
D6PDW352 Základy umělé inteligence pro pedagogy Combined
D6PDW355 Základy umělé inteligence pro veřejnost Combined
D6PDW151 Zásady práce s dítětem s ADHD Combined
D6PDW362 Zážitková pedagogika Combined
D6PDW334 Zdokonalovací seminář pro mozek v kondici Combined
D6PDW084 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky Combined
D6PDW179 Zpracování fotografií pro využití na sociálních sítích Combined

Univerzita třetího věku (U3V)

Krátkodobé kurzy CCV
Číslo Název Forma
D8PD18 Effective Communication in English ? basic conversational topics Combined
D8PD06 Inkluze - společné vzdělávání Combined
D8PD10 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Combined
D8PD21 Jak zařazovat prvky pololytechnické výchovy do výuky Combined
D8PD04 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Combined
D8PD05 Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to? Combined
D8PD19 Kancelářská aplikace v praci Combined
D8PD20 Kritéria školní zralosti Combined
D8PD12 Kurz první pomoci Combined
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Combined
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Combined
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Combined
D8PD09 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Combined
D8PD07 Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práci Combined
D8PD02 Práce se třídou - táhneme za jeden provaz Combined
D8PD22 Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ Combined
D8PD14 Rozvíjení matematických dovedností Combined
D8PD13 Rozvoj emočních dovedností Combined
D8PD03 Rozvoj grafomotorických dovedností Combined
D8PD147 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Combined
D8PD17 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Combined
D8PD08 Současná MŠ v praxi - jak zefektivnit řízení MŠ Combined
D8PD11 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Combined
D8PD16 Stanovení cílů a využití myšlenkových map Combined
D8PD23 Využití cloudových kancelářských aplikací Combined
D8PD15 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání Combined
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info