Detail programu

Řízení vzdělávacích institucí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Řízení vzdělávacích institucí
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obor Řízení vzdělávacích institucí vychází z potřeby podpořit udržitelnost realizované systémové proměny vzdělávání v České republice. V aktuálním pojetí tvůrců české vzdělávací politiky jsou za klíčové aktéry této proměny považováni nejen učitelé a výchovní pracovníci, ale rovněž ředitelé škol a školských zařízení, jejich zástupci, dále pak zřizovatelé, úředníci centrálních či regionálních orgánů a další aktéři i ze soukromého sektoru, kteří se podílejí na řízení, vedení a správě těch institucí, ve kterých je klíčovým procesem výchovně-vzdělávací proces. Pro tak odpovědný úkol, jakým je kvalitní vedení, řízení a správa vzdělávacích institucí je zapotřebí kompetentních osob. Za předpokládané uchazeče o studium lze tedy považovat: - především stávající i budoucí vedoucí pracovníky na různých úrovních řízení vzdělávacích institucí vzdělávacího/školského systému, - dále vedoucí i řadové pracovníky veřejné a státní správy zabývající se vzdělávací a školskou agendou, a také řadové a vedoucí pracovníky vzdělávacích organizací působících v neziskové sféře a v soukromém sektoru, - a další zájemce o tuto problematiku.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Po obsahové stránce přihlíží studijní obor k dikci platného standardu pro vedoucí pedagogické pracovníky i k aktuálnímu stavu poznání ve směru přípravy nové koncepce profesního rozvoje ředitelů škol. Na tomto základě je pedagogický fundament studijního oboru rozšířen o poznatky dalších vědních disciplín. Ve shodě s dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 klade kurikulum důraz na převzetí odpovědnosti za kvalitu pedagogické práce vzdělávacích institucí, a v této souvislosti na pedagogický leadership.
Požadované předpoklady
maturitní vysvědčení
Profil absolventa
maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Poláchová Vašťatková Jana, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info