Detail programu

Russian and Economics, Law and Tourism


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Russian and Economics, Law and Tourism
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Studium je zaměřeno na získání základního přehledu v oblasti ruské gramatiky a slovní zásoby, získání všeobecného a společenského přehledu a přehledu o ruské literatuře XIX. a XX. století. Úroveň cizojazyčné kompetence by měla odpovídat stupni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce pro jazyky. Znalost ruštiny předpokládá vyspělý ústní a písemný projev, schopnost oboustranného překladu středně obtížného odborného textu a doprovodné formy tlumočení v běžných situacích, schopnost vést obchodní jednání i obchodní korespondenci v ruštině. V rámci studia se dále předpokládá zvládnutí angličtiny (střední stupeň) a druhého slovanského jazyka ? polštiny, ukrajinštiny (základní stupeň). V angličtině by měl student získat přehled o jazykovém systému, schopnost komunikovat v běžných situacích a číst středně náročné odborné texty. Součástí studia je blok nefilologických ekonomických předmětů, který je podřízen filologické složce studia a slouží studentům k získání základního povědomí o předmětné oblasti, o níž by měl být v cizím jazyce schopen kvalifikovaně komunikovat.
Požadované předpoklady
Maturitní vysvědčení
Profil absolventa
Maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Stěpanova Ludmila, prof. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info