Detail programu

General Lingvistics and Theory of Communication


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných navazujících magisterských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
General Lingvistics and Theory of Communication
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Obecná lingvistika a teorie komunikace je transfilologicky orientovaný obor. Studim respektuje a tematizuje interdisciplinární charakter problematiky jazyka, sémióze a komunikace, s důrazem na teorii a analýzu v obecně komunikačním (sémiotickém) rámci. Svou strukturou pokrývá nejen široký kontext jazykovědné a literárněvědné problematiky, ale také poskytuje prostor pro nejrůznější specializace v rámci takto vymezené oblasti (přístup kognitivní, matematizující, historizující apod.).
Požadované předpoklady
ukončené bakalářské studium
Profil absolventa
ukončené bakalářské studium
Garant programu/kurzu
Kořenský Jan, prof. PhDr. DrSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info