Detail programu

Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd - Pedagogicko-psychologický základ, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů a Řízená a reflektovaná praxe. V Pedagogicko-psychologickém základu je zprostředkována základní pedagogická a psychologická teorie. Na oblast pedagogicko-psychologickou navazuje oblast oborově didaktická - Didaktika vybraných vyučovacích předmětů, v níž jsou teoretické výstupy prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe. Na pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické disciplíny navazuje řízená a reflektovaná praxe, která obsahuje propedeutickou a oborově-didaktickou část. Podstatnou součástí všech disciplín je zprostředkování aktuálních informací v oboru a trendů vyplývajících ze strategie vzdělávací politiky a dlouhodobých záměrů ve vzdělávání, typicky například problematika kompetencí pro aktivní občanský, profesní a osobní život, podpůrných opatření, problém nerovností a maximálního rozvoje potenciálu každého žáka, problematika asistenta žáka, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, individualizace, formativní hodnocení, využití moderních technologií (vč. dovednosti transformovat výuku do distanční a hybridní podoby). Studium je ukončeno prezentací profesního portfolia před zkušební (nejméně tříčlennou) komisí a závěrečnou komisionální ústní zkouškou nad profesním portfoliem. Absolventi studia získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Doplňující pedagogické studium k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ jako přílohu ke svému magisterskému diplomu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
Kurz pro studenty navazujícího magisterského studia.
Profil absolventa
Kurz pro studenty navazujícího magisterského studia.
Garant programu/kurzu
Grecmanová Helena, prof. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info