Detail programu

Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Šikana na pracovišti je formou eskalovaného konfliktu, v důsledku kterého se někteří pracovníci či pracovnice stávají terčem dlouhodobého nepřátelského chování ze strany svých kolegů, typicky nadřízených či spolupracovníků. Šikana na pracovišti je toxický, avšak bohužel poměrně častý jev napříč všemi typy organizací, včetně univerzit. Řešení případů šikany na univerzitách je komplikováno mnoha faktory, ať již stigmatizací jevu, tak také z důvodu typické skrytosti šikany a chybějících preventivních a intervenčních opatření. V návaznosti na uvedené se v tomto workshopu budeme společně věnovat rozpoznání a řešení různých forem šikany na univerzitách, s cílem seznámit účastníky a účastnice workshopu s nejčastějšími rizikovými faktory vzniku šikany v prostředí univerzit, typickými scénáři a možnostmi prevence a intervence. V rámci workshopu si ukážeme, jak rozpoznat a měřit výskyt šikany, jak poznat první varovné signály a jaká jsou dostupná opatření pro řešení případů šikany specificky v univerzitním sektoru. Kurz je určen akademickým i neakademickým pracovníkům, včetně vedoucích pracovníků a pracovnic, kteří mají nezastupitelnou roli v prevenci a řešení jednotlivých případů. Součástí workshopu je práce s modelovými případovými studiemi a příklady dobré praxe ze zahraničí. " Definice šikany na pracovišti a příbuzných termínů (mobbing, bossing, hostilita na pracovišti, diskriminace, sexuální obtěžování), vymezení definujících znaků jednotlivých forem nežádoucího chování " Měření a identifikace šikany na pracovišti " Specifika šikany v univerzitním prostředí: nejčastější formy a typické scénáře " Rizikové faktory vzniku šikany na univerzitách, rozpoznání varovných signálů " Třístupňový model prevence a intervence šikany na univerzitách " Primární intervence: preventivní opatření na úrovni pracovníka/pracovnice, katedry a fakulty/univerzity " Sekundární intervence: vhodná intervenční opatření v případě vzniku šikany " Terciární intervence: psychologická pomoc pro oběti šikany " Příklady dobré praxe ze zahraničí, doporučení evidence-based výzkumů a praktických materiálů pro další využití
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Osvojení základních pravidel, jak rozpoznat šikanu na pracovišti. Seznámení účastníků s nejčastějšími rizikovými faktory vzniku šikany.
Požadované předpoklady
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa
Pro zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info